Gạch trồng cỏ 8 lỗ vật liệu thân thiện với môi trường bán cổ điển