EIA: Mỹ ngày càng giảm sản lượng khai thác dầu đá phiến