Đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc lên 22,6m2 sàn mỗi người