Đồng USD mạnh và giá dầu thấp đẩy giá vàng giảm năm thứ ba