Dòng tiền trợ lực giúp chứng khoán đảo chiều đi lên cuối phiên