Doanh nghiệp kiều bào là các “sứ giả” cho hàng hóa Việt Nam