Doanh nghiệp Đức lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2016