Diện tích rau an toàn trong cả nước mới chỉ chiếm dưới 10%