Đề phòng các áp lực lên tăng trưởng kinh tế trong năm 2016