Dầu và chứng khoán phục hồi, sức hấp dẫn của vàng sụt giảm