Đầu tư bởi Tập đoàn Vingroup lối sống riêng biểu tượng mới