Cánh cửa lớn AEC đã mở, Việt Nam cần tận dụng lợi thế cạnh tranh