Cảng Hải Phòng ra quân đầu năm 2016, đón mã hàng đầu tiên