Bộ Tài chính: Nợ công tới hết năm 2015 dự kiến khoảng 61,3% GDP