Bộ Tài chính: Đã thu được hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro