Bất ổn tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng “tăng nhiệt”