Báo Anh: Cạnh tranh Nhật-Trung đang tăng nhiệt ở Đông Nam Á