Bàn về trách nhiệm của doanh nghiệp nhìn từ vụ Tân Hiệp Phát