380 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về ngành nước